PRZEBIEG NAUCZANIA

 1. Studia odbywają się w systemie korespondencyjnym.

 2. Student ma możliwość:

  1. studiować 2 lata i otrzymać ¦wiadectwo ukończenia studiów,

  2. przerwać lub zakończyć studia po I roku i otrzymać Zaświadczenie ukończenia I roku,

  3. w latach nastepnych wznowić przerwane po I roku studia.

 3. Studia rozpoczynają się we wrześniu.

 4. Każdy kolejny miesiąc przeznaczony jest na przestudiowanie jednego zagadnienia (przedmiotu), czemu służą podręczniki.

 5. Na początku każdego miesiąca student otrzymuje specjalnie przygotowany podręcznik oraz zestaw ćwiczeń kontrolnych.

 6. W ciągu miesiąca student zobowiązany jest przestudiować treść podręcznika oraz wykonać ćwiczenia kontrolne.

 7. Prace pisemne są przesyłane przez studenta pocztą systematycznie każdego miesiąca.

 8. Podstawą do zaliczenia I roku lub całego 2-letniego kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z wszystkich obowiązujących prac złożonych w terminie.

 9. Ukończenie 2-letnich Korespondencyjnych Studiów Biblijnych otwiera możliwość rozpoczęcia Uzupełniających Studiów Biblijnych.

 10. Pozostałe sprawy są regulowane przez Regulamin Studiów i kierownictwo Instytutu.

POWRÓT