WARUNKI PRZYJĘCIA

Kandydat na USB powinien:

  1. Uznawać Pismo Święte za jedyny, natchniony przez Boga autorytet w sprawach wiary i życia.

  2. Być absolwentem jakiegokolwiek kursu biblijnego (co najmniej rocznego - stacjonarnego lub co najmniej dwuletniego - zaocznego) z oceną co najmniej dobrą. Należy przysłać kserokopię świadectwa ukończenia kursu oraz wypis przedmiotów i ocen.

  3. Złożyć wypełnioną ankietę.

  4. Posiadać rekomendację zboru lub Kościoła, którego jest członkiem. W tym celu kierujący przesyła wypełniony formularz rekomendacji.

  5. W przypadku zmiany członkostwa, również rekomendację ze zboru (-ów), gdzie kandydat był członkiem przez ostatnie 2 lata.

W pierwszej kolejnośSci przyjmowani będą kandydaci już zatrudnieni w Kościele oraz absolwenci Korespondencyjnych Studiów Biblijnych Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego.

O przyjęciu powiadamia się kandydSata oddzielnym pismem. W przypadku przyjęcia kandydat powinien wnieść z góry odpowiednią opłatę za pierwszy rok studiów.

POWRÓT